عاشورای حسینی

سخنرانی حیدرعلی قلمداران در مورد عاشورا
برای اولین بار صدای استاد حیدرعلی قلمداران را بشنوید. سخنرانی شنیدنی در مورد ماه محرم و روز عاشور