جواب یک دهاتی به آقای محلاتی

  با مقدّمه سيّد ابوالفضل ابن الرّضا (برقعی)
مختصرى از كتاب

نویسنده محترم (رحمه الله) درباره این کتاب می فرماید: در اين أيام (ذیقعدة الحرام 1395 و آذر ماه 1354شمسی) کتابی به وسیلة یکی از دوستان به دستم رسید که روی جلد آن نوشته است «جواب مناقشات برخطبة غدیر و وجوب خمس أرباح مکاسب و مسألة شفاعت تألیف محدّث خبیر ثقة الاسلام آقای حاج شیخ ذبیح الله محلاّتی». گرچه من آقای حاج شیخ ذبیح الله محلاّتی را جُز در سفره‌ای کمتر از یک ساعت ندیده‌ام و در آن وقت کم فقط مختصر گفتگویی در خصوص «أولی الأمر» شد و من كه كتابهاي چندی به نام ايشان در كتابفروشي‌ها ديده بودم و در همان چند دقیقه تا حدّی به سرمایة علمی ایشان پی بردم أما با این حال تصوّر نمی‌کردم جناب ایشان این اندازه متعصّب، لجوج، قلیل البضاعه و بی‌مایه باشد که کتابی بدین نام با عنوان محدّث خبیر به رشتة تحریر آورد؛ زیرا حدّاقل بضاعت علمی محدّث آن است که از صحت و سقم حدیثی با خبر بوده و به أحوال رجال آن بصیرتی داشته باشد آنگاه قلم در دست گرفته و از حدیثی دفاع یا آن را ردّ کند. مؤلّف نامبرده این کتاب را در ردّ مقالة علاّمه سیّد «ابوالفضل برقعی» که در مجله رنگین کمان در ردّ بر خطبة غدیر –که آن را به رسول الله نسبت داده‌اند- نوشته و به طریق سؤال، گفته‌هایی که خود به علامة برقعی بسته، آورده و خود با کلمة جواب به خیال خود ردّ کرده است! در حالیکه در نزد اشخاص مطّلع، جُز بر آگاهی مردم دانا به تعصّب و کم اطلاعی خود، نیفزوده است چنانکه إن شاء الله عنقریب معلوم خواهد شد.....

دانلود فایل Word

دانلود فایل PDF