مقدّمه

حدود دو سال قبل از انقلاب برادر دانشمند ما مرحوم قلمداران/ جزوة «جواب یک دهاتی به آقای محلاّتی» را برایم ارسال فرمود تا به چاپ و توزیع آن اقدام کنم أمّا پیش از آنکه به این کار اقدام کنم یکی از دوستان فاضل برای مطالعة جزوة مذکور، آن را از این حقیر به أمانت گرفت و به سبب در دسرها و گرفتاریهای مختلف به خارج از کشور رفت و متأسفانه جزوه نزد ایشان باقی ماند.

پس از زندان چهارم اینجانب، فرزند ایشان که به عیادتم آمده بود، جزوة مذکور را بازگرداند که بسیار مایة مسرّت گردید. نگارنده نیز حواشی مختصری بر آن نگاشتم و آن را به صورت کنونی آمادة تکثیر ساختم. همچنین خلاصه‌ای از کتاب شریف خُمس را که آن مرحوم خود تألیف کرده بود به رسالة حاضر ملحق نمودم؛ زیرا با بخش دوّم جزوة «جواب یک دهاتی.... » نیز ارتباط تامّ داشت، امید است که خداوند متعال تکثیر این جزوة مفید را میسّر فرماید. وما توفيقنا إلا بالله العلي العظيم.

سيّد ابوالفضل ابن الرّضا (برقعي)